Skip to content
30.05.17Toiminnanohjaus ERPToimialatIso kuva

Tukkukauppa menee lähelle asiakasta

Kai Lyytinen

Tukkukauppa on murroksessa – ei kuitenkaan ensimmäistä eikä viimeistäkään kertaa. Nyt käsillä olevan muutoksen ajavana voimana on digitalisaatio – tai oikeastaan se, että digitalisaatio on lisännyt asiakkaan valtaa ja valinnan mahdollisuuksia. Tämä kävi ilmi Taloustutkimuksella teettämästämme tutkimuksesta tukkukaupan nykytilasta.

Tukkukaupan rooli arvoketjussa muuttuu. Asiakas, ja usein myös asiakkaan asiakas, nousevat entistä enemmän toiminnan keskiöön. Lisäarvon ja palveluiden tuottaminen asiakkaalle tavanomaisen tukkukaupan toiminnan lisäksi kasvattaa merkitystään. Kilpailukyky on kiinni perusasioiden, kuten logistiikan, toimivuudesta, mutta kilpailuetua ei enää saavuteta vain näihin keskittymällä.

Muutos on jatkuvaa

Kovin usein kuulee puhuttavan suurista murroksista eri toimialoilla, ja maailmassa ylipäänsä. Teollinen vallankumous, Internetin aikakausi, digitalisaatio. Suuria murroksia on ollut useita ja pienempiä harppauksia sitäkin enemmän. Tämä pätee myös tukkukauppaan: alan toimijat ovat joutuneet aikojen saatossa muuttumaan ja sopeutumaan ajan tarpeisiin.

Se, kokeeko alan toimija kehityksen murroksena vai vähittäisenä muutoksena on kiinni monesta tekijästä. Muutos on tosiasiassa jatkuvaa ja etenee verrattain tasaisesti. Harva tunnistaa muutoksen suuret trendit askelittain etenevän kehityksen virrasta – metsää on joskus vaikea nähdä puilta. Myös tukkukaupan ala sekä toimijan koko ja asema arvoketjussa vaikuttavat olennaisesti siihen, miltä todellisuus näyttää. Tutkimuksessa yksi vastaajista totesi suoraan, ettei mikään murros tai muutos kiinnosta häntä – pääasia on, että tavara lähtee ajoissa. Jatkuva muutos on kuitenkin tosiasia, joka jokaisen tukkukaupan toimijan kannattaa tunnistaa.

Digitaalisen murroksen reunalla

Nyt käsillä oleva muutos on seurausta informaatioteknologian pitkästä kehityksestä. Digitalisaatio on laajalti viljelty sana, jonka merkityksestä ei monesti olla yhtä mieltä. Osa uskoo sen olevan paperisten dokumenttien siirtoa digitaaliseen muotoon, toiset näkevät sen nykyisten työtehtävien automaationa. Digitalisaatio sisältää toki molemmat edellä mainitut, mutta kyseessä on huomattavasti suurempi asia. Tutkimus paljasti, että tukkukaupan päättäjillä on kovin erilaisia näkemyksiä digitalisaatiosta. Tässäkin asiassa yhteisen näkemyksen luominen on hyvän johtamisen ja asioiden edistämisen edellytys.

Digitalisaatio on liiketoiminnan kokonaisvaltainen muutos, jonka digitaalinen teknologia mahdollistaa. Siirtyminen digitaaliseen ympäristöön avaa mahdollisuuden nykyisten prosessien parantamiselle, ja lopulta vanhat prosessit katoavat uusien tieltä. Uusien työkalujen käyttöönotto vaatii tiennäyttäjiltä ennakkoluulottomuutta ja uskoa teknologiaan. Muutos kantaa hedelmää ja muuttaa itse työn perimmäistä luonnetta: huomio voidaan keskittää entistä paremmin liiketoiminnan tehokkaaseen suunnitteluun ja johtamiseen puuduttavien rutiinien sijasta.

Asiakas on kingi

Digitalisaation myötä valta on yhä enemmän asiakkaalla – tukkukaupan asiakas on oikeasti kingi. Verkkokaupan myötä asiakkaan on aiempaa helpompaa ohittaa kokonaisia arvoketjun osia. Maan rajat eivät enää rajoita asiakkaan mahdollisuuksia, vaan kauppapaikkana on käytännössä koko maailma. Jos toimittaja ei pysty tarjoamaan haluttua tavaraa, hankitaan se heti toiselta. Perustoiminnan ohella tukkukaupan tulee pystyä luomaan lisäarvoa asiakkaalle tulevaisuudessa.

Yhä useammat tukkukaupan päättäjät uskovat, että palveluiden merkitys tukkukaupassa tulee kasvamaan huomattavasti. Uudet palvelukonseptit ja asiakkaan laajempi palveleminen mahdollistavat tukkukaupan olemassaolon ja kukoistuksen digitaalisella aikakaudella. Roolin muutos tavaroiden toimittajasta strategiseksi, asiakkaan liiketoimintaa tukevaksi kumppaniksi on yksi tukkukaupan nykyisen murroksen ominaispiirteistä. Tämä oli tutkimuksen ilahduttavin löydös.

Mihin jäi tiedolla johtaminen?

Tiedolla johtaminen jäi varsin vähälle painoarvolle, kun vastaajat listasivat kilpailuedun lähteitä. Pidän tätä huolestuttavana. Toimitusvarmuutta ja toiminnan tehokkuutta korostetaan, mutta saatavilla olevaa dataa ei hyödynnetä täysimääräisesti niiden toteuttamisen apuna. Arvokasta tietoa olisi runsain mitoin – miksi se on unohdettu?

Tiedolla johtaminen, eli analytiikka, ennustaminen ja datan hyödyntäminen ylipäänsä liiketoiminnan tukena, on asia, johon uskon vahvasti. Olemassa olevaa tietoa tulee hyödyntää. Sen tulee olla sitä tarvitsevan saatavilla oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Digitalisaation myötä ja oikeiden työkalujen avulla tiedosta tulee tulevaisuuden menestyksen mahdollistava väline. Tukkukaupalle se voi olla sekä tehokkuuden ajuri että uusien toimintamallien rakennuspalikka.

Tilaa Tukkukauppa murroksessa 2017 -tutkimusraportti sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella:

 

Taloustutkimus Oy teki Tukkukauppa murroksessa -tutkimuksen 22.3.–18.4.2017 välisenä aikana. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina, joita tehtiin yhteensä 100 kappaletta. Kohderyhmän muodostivat suurten ja keskisuurten tukkukauppaa harjoittavien yritysten toimitusjohtajat sekä tietohallinnosta, hankinnoista, logistiikasta ja taloushallinnosta vastaavat päättäjät.